Member

S__16891908

Professor    Atsuo Yamada

Associate professor Atsushi Kitada

Project Lecturer      Norio Takenaka

Assistant Professor  Seongjae Ko

Senior Researcher   Shin-ichi Nishimura

JSPS Postdoctoral fellow   Harks Petrus Paulus, Zhang Qiu, Tristram Jenkins

Project Researcher    Yang Huijun

Technical Staff           Tadashi Ishigaki

Office Administrator     Minako Koyama, Akie Yoshinaga

D3 Huang Shao-Chu

D2 Fang Zhong, Park Sunghyun

D1 Koyo Tokunaga

M2 Li Jifeng, Li Jinshi, Liu Longjie, Yu Hao

        Haruna Ashitaka, Taiga Iwata, Hinata Koyamada, Kou Nakamura, Ayaka Matsuoka

M1 Yuusuke Irie, Kouta Shinozaki, Tomoki Takahashi, Keito Hasegawa, Yousuke Moriyama

B4 Tadasuke Arakawa, Haruto Suzuki, Kouta Nagai, Kouki Fujita, Shiryu Honma