Member

S__16891908

Professor    Atsuo Yamada

Associate professor Atsushi Kitada

Project Lecturer      Norio Takenaka

Assistant Professor  Seongjae Ko

Senior Researcher   Shin-ichi Nishimura

Technical Staff           Tadashi Ishigaki

Office Administrator     Minako Koyama, Mika Okamura

D3 Zihan Ma, Akihisa Tsuchimoto

M2 Toshiki Kuniyoshi, Takehiko Hirai, Park Sunghyun, Wenxuan Zhao

M1 Yuta Takagi, Koyo Tokunaga, Tomoki Yamane

B4 Taiga Iwata, Hinata Koyamada, Kou Nakamura, Sota Nakamura, Ayaka Matsuoka