Member

Professor    Atsuo Yamada

Associate Professor Masashi Okubo

Lecturer    Yuki Yamada

Project Assistant Professor Norio Takenaka (Head of Room 5C06)

Senior Researcher Shin-ichi Nishimura

JSPS Fellow Qifeng Zheng (Head of Room 5C08-5C09)

Project Researcher Xiangmei Shi

Project Researcher Dan Sun

Project Researcher Chi Chen

Project Researcher Debasmita Dwibedi

Office Administrator    Minako Koyama, Miwako Hiramine

D3 Koji Takada, Kasumi Miyazaki, Yusuke Morikawa, Seongjae Ko  

D2 Kosuke Kawai

D1 Tatau Shimada, Zihan Ma

M2 Hitoshi Isshiki, Ryota Ushiki, Akihisa Tsuchimoto

M1 Risa Ikeya, Hirohito Umeno, Rintaro Sato, Naoki Shizuno, Fumiya Taniguchi,
  Chen Wenting, Deng Cun

B4 Ryosei Iizuka, Shuta Takahashi, Yuki Nomura